Biletico Bilet ve Etkinlik Organizasyon Hizmetleri a.ş. Kvkk İnternet Sitesi Kullanıcıları Aydınlatma Metni

Biletico Bilet Dağıtım ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi ("Biletico”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1.İşlenen Kişisel Verileriniz

IP Bilgileri, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız ad ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, beden ölçüleriniz, vergi kimlik numaranız, ikamet, işyeri veya ürün teslimi için verdiğiniz adresleriniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, banka hesap bilgileriniz ile kredi kartı bilgileriniz gibi kişisel verileriniz Biletico Bilet ve Etkinlik Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi çerçevesinde işlenmektedir.

1.1. Kişisel Verileriniz İşleme Amaçları
 • İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirme,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirme,
 • İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlama,
 • Sizlerle iletişim kurma,
 • Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,
 • Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri,
 • Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,
 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme kurulması,
 • amaçlarıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Biletico tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketin ve/veya Şirketin tayin edeceği Veri İşleyen tarafından tutulmakta, işlenmekte ve kullanılmakta; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kargo firmaları ve gerektiğinde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmak suretiyle yurt içi aktarılmaktadır.
Veri aktarımı yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.
Kimlik, iletişim ve alışveriş geçmişinize dair bilgileriniz bulut depolamaları ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin depolanması suretiyle; Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması ve İfası veya açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 • Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5. Veri Güvenliği

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Biletico Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.
Biletico, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınızla sözleşme imzalanması halinde, sözleşmenin ifasından itibaren 10 yıl süre ile; sözleşme kurulmamış ise tarafınızdan kişisel verilerinizin silinmesi talep edilene kadar veya 3 yıl süre ile; çerezler ise 1 yıl süre ile fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

7. Veri Sorumlusunun Kimliği

Biletico, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca "Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Adres : Ortabayır Mahallesi Kerim sk. No:3/A Kağıthane / İstanbul
Telefon :0532 475 24 40
e-posta : [email protected]

8. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Biletico KVKK Birimi tarafından sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki talepler için [email protected] mail adresinden Kişisel Veri Başvuru Formu nu talep edip doldurularak imzalı bir örneğinin Biletico’ nun yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Biletico, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.